พูดอังกฤษเป็นภายใน 30 วัน (ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละบุคคล)  
• หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น "พูดอังกฤษเป็นภายใน 30 วัน" ( รับ ป.4 - ปริญญาตรี )
เป็นการเรียนการสอนที่ค่อย ๆ พัฒนาทักษะของผู้เรียนหรือปรับพื้นฐานเพื่อไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้นเริ่มต้น
หรือแทบจะไม่มีความรู้เลย เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่าง ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การใช้ศัพท์ และไวยากรณ์ต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษ ค้นหา เติมเต็ม และ
ต่อยอด ความรู้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่ให้สามารถพัฒนาและนำออกมาใช้ในการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ii
English Oral Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ii
• การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยปฏิบัติ จริงผ่านกิจกรรมทั้ง
  ภายในและภายนอกห้องเรียนในบรรยากาศจริง ซึ่งผู้เรียนต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับ
ii
Intensive English Program
            Starting a Conversation
   การเริ่มสนทนา
            Answering the Telephone
   การติดต่อต้อนรับทางโทรศัพท์
            Greeting Clients
   การต้อนรับลูกค้า
            Scheduling Appointments
   การจัดการนัดหมาย
            Describing a job,
            a working day and condition
   การอธิบายเรื่องงาน
   วันทำงานและเงื่อนไขการทำงาน
            Basic negotiating skills
   ความชำนาญด้านการเจรจาพื้นฐาน
            Basic interviewing techniques
   เทคนิคการสัมภาษณ์พื้นฐาน
            Arranging a time to meet,
            Planning and predicting
   การเตรียมพบปะ การวางแผน
   คาดการณ์
            Talking about work and leisure
            activities
   การพูดถึงงานและกิจกรรมยามว่าง
            Motivers for working
   แรงจูงใจในการทำงาน
            Describing job responsibilities
   การอธิบายถึงงาน ความรับผิดชอบ
            Advertisements for jobs
   การโฆษณาเพื่อสมัครงาน
            Making plans
   การวางแผน
            Asking about flights
   การสอบถามเที่ยวบินต่างๆ
 
BUSINESS ENGLISH
BUSINESS WRITING
  หลักสูตรนี้ถือเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด สำหรับการเรียน International สำคัญแค่ไหน หรือ ไปใช้สำหรับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ของเราให้ดูดีมีระดับยิ่งขึ้น งานเขียนสามารถเขียนได้หลายแบบด้วยกัน ทั้งการเขียนเพื่อการทำงาน การเขียนรายงานส่งอาจารย์ และ การเขียนเพื่อ
  การสอบ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนแบบไหนก็ตาม ก่อนเขียนทุกครั้งควรตั้งคำถามไว้ในใจเสมอว่า     
  “เขียนอย่างไรถึงจะได้งานเขียนที่มีคุณภาพที่สุด”
    1. Sentence Structures, kinds of sentences, complete thoughts.
    2. Add Clauses and Phrase : independent clauses, dependent clauses, and different kinds of phrases.
    3. Make your sentences smoothly communicative.
    4. Review the use of pronouns, modifiers, structures, parallelism and essential information.
    5. Write paragraphs : one paragraph messages and divide one longer messages into paragraphs.
    6. Connect paragraphs with Transitions and control paragraph lengths.
    7. Plan the total message: plan direct message and indirect message.
    8. Draft and revise your message.
    9. Final Test on General Paragraph Writing.
    10. Technique of writing mail, email, minute record, proposal and report.
...................................................................................................................................................................................................
   TOEIC Standard รับรองผล
   TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้าน Passive Skill จึงมีอยู่ 2 ส่วนคือ แบบทดสอบ การฟัง และการอ่าน แบบทดสอบ
   TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
   • TOEIC โทอิค เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล
   - ผลคะแนน TOEIC โทอิค สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก 
   - ผลคะแนนTOEIC โทอิค สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้าม ชาติ การเงิน การธนาคาร 
   - ผู้ที่ต้องการทราบทักษะด้านภาษาอังกฤษสามารถติดต่อขอสอบ TOEIC ได้ทุกวัน จันทร์-เสาร์ตลอด ทั้งปี
   • ศูนย์ TOEIC โทอิค รับรองผลสอบที่มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ
   คะแนน TOEIC โทอิค เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนนและ การอ่าน 5-495 คะแนน
   TOEFL / IELTS Course
   โครงสร้างข้อสอบ IELTS
   IELTS (International English Language Testing System)
   • โครงสร้างข้อสอบ
   ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยข้อสอบในส่วนของการฟังและการพูด จะเหมือนกันทั้งในแบบ General    Training และ Academic สำหรับข้อสอบในส่วนของการอ่านและการเขียน จะแตกต่างกันสำหรับในแบบ General Training และ Academic
   1. การฟัง: 4 ส่วน 40 ข้อ 30 นาที
   2. การอ่าน (General Training และ Academic): 3 ส่วน 40 ข้อ 60 นาที
   3. การเขียน (General Training และ Academic): 2 บทความ (150 และ 250 คำ) 60 นาที
   4. การพูด: 11-14 นาที
   **รวมระยะเวลาการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที **
   • การสอบ TOEFLในอดีตประกอบด้วย 2 แบบ
   คือ การสอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper - Based Testing: PBT)และการสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำข้อสอบ (Computer - Based
   Testing: CBT ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงการสอบให้สอบผ่านอินเตอร์เน็ต Internet - Based Testing : IBT โดยจะเลิกใช้การสอบทั้ง 2 แบบไปเรื่อยๆ
   จนกว่าการสอบผ่านอินเตอร์เน็ตจะแพร่หลายมากขึ้น
   TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)    และในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง
...................................................................................................................................................................................................
   English Conversation ( สำหรับนักเรียน - นักศึกษา )
   เริ่มก้าวแรกในความเข้าใจพื้นฐานด้านสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจ กล้าทักทาย ฝึกการสร้างประโยคและเรียนรู้คำศัพท์ ปรับ
   พื้นฐาน วางโครงสร้าง กฎ และหลักการใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการใช้ภาษาสนทนาแบบต่อเนื่อง โต้ตอบแบบมีประสิทธิภาพ สร้างประโยคแบบ
   สร้างสรรค์ พร้อมออกเสียงได้ถูกต้อง
   • การเรียนรู้โครงสร้าง ( structure)
   • การสนทนาเบื้องต้น ( Conversations at the beginning)
   • การแนะนำให้รู้จักกัน The suggestion know
   • โครงสร้างของ Tense
   • ฝึกสนทนาในโอกาสต่างๆ
...................................................................................................................................................................................................
 
 

IMEX ACADEMY

61-63 ถนนสีลม - นราธิวาสฯ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02 235 9296 , 02-2341459 , 02-2347867
Email : imexship595@gmail.com   ID Line : mimiandtenten